ENGLISH

Bộ môn Địa chính - Bản đồ

BỘ MÔN ĐỊA CHÍNH - BẢN ĐỒ

1. Quá trình hình thành phát triển

- Ngành Địa chính (nay ngành Quản đất đai) chính thức được tuyển sinh đào tạo tại Đại học Quy Nhơn từ năm 2004. Trong thời kỳ đầu, quản ngành đào tạo Bộ môn Địa tự nhiên.

- Năm 2005, Bộ môn Địa chính - Bản đồ được thành lập, với nhiệm vụ chính quản về mặt chuyên môn đối với chương trình đào tạo ngành Địa chính một phần ngành Địa tự nhiên.
-Năm 2015, Bộ môn Địa chínhBản đồ được cấu lại được giao tập trung quản chuyên môn ngành Quản đất đai hệ đào tạo Đại học cao đẳng.

- Chức năng chính của Bộ môn tham gia quản phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản đất đai hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học hệ đại học. Ngoài ra, còn tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn cho các đơn vị trên địa bàn nhu cầu đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản đất đai, xây dựng môi trường.

Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia quản thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật Bộ môn hợp tác với các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trườngtrong ngoài tỉnh.

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

- Hiện tại Bộ môn 09 CB, GV trong đó 01 Cb làm công tác Văn phòng Khoa.  Trong số 08 giảng viên 01 tiến , 5 thạc (02 NCS trong nước, 01 NCS nước ngoài) 02 cử nhân (01 đang học cao học).

Danh sách cán bộ, giảng viên của Bộ môn:

STT

Tên giảng viên
cán bộ

Học hàm
học vị

Chức vụ

lịch 
khoa học

1

Nguyễn Trọng Đợi

ThS.NCS 

Trưởng bộ môn

Xem chi tiết 

2

Ngô Anh

Tiến

Phó trưởng khoa

Xem chi tiết

3

Đặng Ngô Bảo Toàn

ThS.NCS

 

Xem chi tiết

4

Trương Quang Hiển

Tiến

 

Xem chi tiết

5

Phạm Thị Hằng

Thạc

 

Xem chi tiết

6

Bùi Thị Diệu Hiền

Thạc

Chủ nhiệm CLB ĐL-ĐC

Xem chi tiết

7

Đỗ Tấn Nghị

Đại học

Phó BT Liên chi đoàn

Xem chi tiết

8

Phan Văn Thơ

Thạc 

 

Xem chi tiết

9

Phạm Thị Thuyên

Cử nhân

Văn phòng Khoa
 

3. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học quan hệ hợp tác

* Công tác giảng dạy: Bộ môn trực tiếp quản chuyên môn đào tạo ngành Quản đất đai hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 liên thông lên đại học. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy cho các ngành trong trường như phạm Địa , Địa tự nhiên, Nông học Xây dựng.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

- Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn:

+  Các ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, GNSS, liệu viễn thám,...trong đo đạc thành lập bản đồ, các lĩnh vực quản đất đai, đánh giá tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường, xây dựng sở dữ liệu GIS, Web Gis, quảng du lịch,…;

+ Đánh giá, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị khu dân nông thôn;

+ Nghiên cứu biến động đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tham vấn cộng đồng trong quản đất đai;

- Các công trình, dự án đã đang thực hiện, tham gia thực hiện:

+ Dự án “Tăng cường sự tham của người dân và quản lý nhà nước ở các Đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các Đô thị Việt Nam” (Dự án EU - KAS - ACVN) từ 2009 – 2011.

+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Xây dựng WebGIS thông minh phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên” –Đề tài cấp Tỉnh Phú Yên năm 2015, Chủ trì Tiến sĩ Ngô Anh Tú.

* Quan hệ hợp tác: Bộ môn có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sự nghiệp nhà nước, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai và tai nguyên môi trường như Trung tâm Công nghệ Thông tin – Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, Công ty Cổ phần tư vấn Đạt Phương, Công ty Cổ phần đo đạc Thắng Lợi,… Bên canh đó có mối quan hệ họp tác các đơn vị trong lĩnh vực quản lý xây dựng và nông nghiệp như Sở Xây dựng Bình Định, Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4. Định hướng nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới

- Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, GNSS, tư liệu viễn thám trong quan lý tài nguyên và môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã nguồn mở, WebGIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký và quản lý thông tin đất đai

- Đăng ký thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp và mở đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai.