ENGLISH

Bộ môn ĐLTN - TNMT

Tổ Địa Tự nhiên - Tài nguyên môi trường 10 thầy , gồm 09 thầy làm nhiệm vụ giảng dạy 01 làm giáo vụ khoa.
Về chuyên môn, tổ Địa Tự nhiên - Tài nguyên môi trường 01 PGS.TS, 03 Tiến , 02 ThS.NCS, 03 Thạc , 01 Cử nhân.
Nhiệm vụ chính của cán bộ, giảng viên trong tổ giảng dạy, thực hiện các đề tài NCKH về Tự nhiên, Khoa học Trái đất, Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên tự nhiên.

Danh sách các CB của Tổ:

STT Tên giảng viên,
cán bộ
Học hàm, học vị Chức vụ lịch 
khoa học
1 Nguyễn Hữu Xuân Tiến Trưởng khoa Xem chi tiết
2 Phan Thái ThS.NCS Phó trưởng khoa Xem chi tiết
3 Nguyễn Thị Huyền Tiến Trưởng bộ môn Xem chi tiết
4 Lương Thị Vân PGS.TS   Xem chi tiết
5 Dương Thị Nguyên Tiến   Xem chi tiết
6 Trần Hải ThS.NCS   Xem chi tiết
7 Thị Thuỳ Trang Thạc   Xem chi tiết
8 Phan Thị Lệ Thuỷ Thạc   Xem chi tiết
9 Nguyễn Thị Tường Vi Thạc   Xem chi tiết
10 Đặng Thị Ngọc Thanh Đại học Trợ GDHT