ENGLISH

Liên chi đoàn – Liên chi hội

 

I/ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN:

1.  THƯ LIÊN CHI ĐOÀN:

ThSTrương Thị Thuỳ Trang 

2. PHÓ  THƯ LIÊN CHI ĐOÀN:

                   

                                      ThSNguyễn Đức Tôn                                    Đỗ Tấn Nghị                                     

3. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

- Nguyễn Thị Thi

- Nguyễn Vĩnh Hoàng

- Nguyễn Ngọc Sơn

- Nguyễn Thị Hoài Thương

......

II/ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

1. LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

   ThS. Nguyễn Đức Tôn

2. LIÊN CHI HỘI PHÓ

                                        

 SV. Đàm Văn Hùng                                    SV. Phan Thị Mỹ Nữ 

3. UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

    - Trần Minh Cường

- Nguyễn Thị Vân

- Nguyễn Phi Cương

- Lê Xuân Tuyên

- Phan Phong Phú

- Nguyễn Thị Kim Bằng

- Trương Thị Thuỳ Nga

- Nguyễn Thị Thu Thảo

- Võ Minh Loan